Zjistili jsme, jak moc špatné je prostředí ve školách i školkách v České republice

Za uplynulý rok 2018 spolek Větráme školy provedl velké množství analýz vnitřního prostředí po celé České republice. Součástí každé analýzy je i jednodenní měření aktuálního stavu v referenční třídě. Spolek se nezaměřoval pouze na základní školy, ale analýza byla provedena i v několika mateřských školách. 

Díky těmto měřením jsme mohli získat reálné hodnoty, ve kterých se pohybují děti, žáci a učitelé. Mezi základní veličiny, na které jsme se zaměřili, patří koncentrace CO2, vlhkost a teplota v učebnách. Pro všechny tyto hodnoty existuje daná legislativa, která říká, že v učebnách by CO2 nemělo přesáhnout hodnotu 1500 ppm, vlhkost by se měla pohybovat na přirozených hodnotách 30-65 % a teplota by měla být v rozmezí 20 - 28 stupňů. Tyto hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb stanovují tyto zákony:

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
  • Zákon č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů – především zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.
  • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Graf naměřených hodnot:

Z naměřených hodnot jsme zjistili, že skoro všechny měřené objekty tuto legislativu porušují, kdy ve většině případů došlo u koncentrace CO2 k překročení doporučených limitů již během první půl hodiny a do hodiny většina objektů přesáhla maximální stanovenou hranici CO2 1500 ppm. Poté většina vyučování ve všech měřených objektech probíhala za nepřijatelných podmínek, kdy byly porušovány zákony. Maximální naměřenou hodnotu CO2 jsme naměřili 4486 ppm. Což je téměř trojnásobek maximální hodnoty 1500 ppm. Jak můžete vidět v tabulce níže, taková hodnota už může mít i neblahý účinek na osoby v takové třídě.

Tabulka s účinky na zdraví osob:

Mimo koncentrace oxidu uhličitého některé školy nesplnily ani vyhlášku o teplotě, kdy vyučování probíhalo za vyšších teplot, než je stanoveno vyhláškou č. 410/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb., kdy maximální teplota pro učebnu by měla být 28 stupňů.

Nejčastějším argumentem proti nucenému větrání rekuperací je, že učitelé vyvětrají pomocí oken. Této problematice jsme se již věnovali ve článku: “Proč větrat ve třídách rekuperací a okna nechat zavřené” (https://www.vetrameskoly.cz/clanek/30/proc-vetrat-ve-tridach-rekuperaci-a-okna-nechat-zavrene). Ale ze získaných zkušeností víme, že školská zařízení neumí větrat efektivně, ať je to kvůli bezpečnosti nebo nedostatečné informovanosti, ale většina větrání v učebnách probíhá pomocí ventilace. Tento způsob je nedostatečný a efekt můžeme vidět na grafech níže, kdy každý pokles značí pokus o vyvětrání učebny.

Graf koncentrace CO2 při větrání ventilací

Pokud budeme vycházet z našich naměřených hodnot za rok 2018, kdy měření probíhalo v zateplených školských zařízeních s plastovými okny po celé České republice, můžeme říci, že většina budov s těmito energetickými úspornými opatřeními nebudou splňovat legislativu a budou se pohybovat s podobnými hodnotami, kdy se koncentrace oxidu uhličitého pohybuje v průměru na 2808 ppm CO2 a v teplejších měsících (duben, květen, červen, září a říjen) nebudou učebny splňovat ani teplotní požadavky.

Myslíte si, že škola nebo školka ve vašem okolí nesplňuje legislativní požadavky a chtěli byste provést měření? Stačí vyplnit formulář na našich stránkách a my se s vámi, ředitelem nebo starostou spojíme, abychom se domluvili na provedení analýzy. V případě zájmu si můžete stáhnout i naší vzorovou analýzu v sekci ke stažení.