Studie kvality vnitřního prostředí ZČU v Plzni

Měření a analýza vnitřního prostředí na ZČU v Plzni probíhalo ve dnesch 13. 11. 2017 – 22. 11. 2017. Byly měřeny relevantní údaje o kvalitě vnitřního ovzduší, a to v zasedací místnosti Fakulty strojní. Kvalita vnitřního ovzduší a především míra koncentrace CO2 má významný vliv na soustředěnost posluchačů, únavu a schopnost vnímat nové informace. V rámci školních zařízení je nezbytné dodržet nejen pocitově odpovídající prostředí, ale současně vyhovět aktuálním požadavkům legislativy.

Naměřená data potvrdila obecný předpoklad o překračování doporučených i zákonných limitů výskytu CO2 v posluchárnách a zasedacích místnostech během jejich využití. Nejvyšší naměřená hodnota 4091 ppm CO2 překračuje nejen standardně odborníky doporučenou hodnotu koncentrace CO2 1000 ppm, ale i legislativní hranice 1200 a 1500 ppm CO2, kterou stanovuje jako maximální současná legislativa. Problémem je nejen nepřípustná maximální hodnota, ale především rychlost, s jakou přesáhne hodnota koncentrace CO2 hygienický limit. Přestože byla zasedací místnost obsazena ze cca 2/3 kapacity (35 lidí) při plánované kapacitě 55 míst, již po cca 10 minutách je překročena doporučená úroveň 1200 ppm CO2. Většina aktivit probíhá za zcela nevyhovujících podmínek – maximální přípustná hodnota 1500 ppm byla překročena po 20 minutách setkání. Hranice 2000 ppm CO2, kdy je možné registrovat první zdravotní potíže, byla dosažena po 35 minutách od zahájení akce. V zasedací místnosti tedy probíhá valná část aktivit v podmínkách, které jsou v přímém rozporu se zákonným nařízením a které především významným způsobem negativně působí na zdraví všech zúčastněných. Úroveň nad 3000 ppm COje pro intelektuální činost naprosto nevhodná, vede k bolestem hlavy a dalším potížím, především pak významně působí jako inhibitor mozkové činnosti.

Tuto situaci nijak výrazně neovlivnilo ani větrání otevřenými dveřmi. Průběžně pouze nepatrně oddálilo dosažení rizikových hranic, dosažení požadované úrovně větrání však nepřineslo. Ke zlepšení situace nevede ani dočasné opuštění místnosti během přestávky, okamžikově sice došlo k poklesu koncentrace CO2, bohužel pouze na hranici cca 1650 ppm CO2. Opakované obsazení zasedací místnosti pak vedlo k dosažení maxima koncentrace CO2 4091 ppm, a to již po 90 minutách od přestávky. Bez řádného větrání pak trvalo kompletní vyvětrání zasedací místnosti více jak 12 hodin. Situaci by částečně mohlo ovlivnit větrání otevřenými okny, čímž sice dojde k dočasnému snížení koncentrace CO2, současně však také k významné tepelné ztrátě.

Naměřené koncentrace CO2 nelze zásadním způsobem ovlivnit jinak než instalací nuceného větrání s rekuperací tepla. Tento závěr dokládají nejen naměřené údaje ZČU v Plzni, ale i Metodický pokyn pro návrh větrání škol vydaný Ministerstvem životního prostředí.

Instalací navrženého systému dojde nejen k výraznému zlepšení interního prostředí a naplnění platné legislativy, ale současně budou posílena úsporná opatření provedená v rámci budovy.

Navrhovaný stav současně odpovídá vyhlášce č. 410/2005 Sb., která definuje parametry stavebních úprav souvisejících s energeticky úspornými opatřeními v budovách sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Instalací rekuperační jednotky v jedné posluchárně dojde současně k úspoře cca 35 tis. Kč za vytápění oproti stavu s neřízeným větráním prováděným dle platných legislativních pravidel – energetická ztráta za den dosahuje v tomto případě 81 kWh.