Provoz škol a školních zářízení v červnu

Žáky a studeny čeká posledních pár dnů strávených ve školách. I v těchto dnech se musí školy řídit covidovým opatřením. Jaká opatření zůstávají a která se změnila?  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informovalo, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno následující Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021:

 • Žáci nemusí během výuky mít nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest po dobu, kdy sedí v lavici (uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje).
 • Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
 • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
 • Dále jsou z povinnosti nosit ochranný prostředek vyjmuty osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, v případě Hlavního města Prahy, Ústeckého kraje, Jihomoravského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Středočeského kraje, Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka (typicky se bude jednat o kabinet, sborovnu apod.).
 • Ochrana dýchacích cest dále není nově nutná (bez ohledu na kraj) v těchto případech:
  • zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry, 
  • při pobytu ve škole v přírodě
  • toto se vztahuje na pobyt jako takový, v případě aktivit mimo areál, kde dochází ke styku s jinými osobami, je nezbytné dodržovat obecné podmínky pro nošení ochranného prostředku,
  • obecně pak u všech dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku na žádném místě včetně školy nebo školského zařízení nebo dopravního prostředku apod.
 • Nadále bez ohledu na kraj platí výjimky z nošení ochrany dýchacích cest pro:
  • vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
  • ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
  • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti.
  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol a školských zařízení s účinností od 8. 6. 2021, kterým se oproti současnosti mění následující:
  • Sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory jako jsou sprchy.
  • Nadále platí, že omezení počtu osob ve skupině se neuplatní u mateřských škol a u oborů středního a vyššího odborného vzdělávání, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu.
  • Sportovní činnosti na vnějších sportovištích nejsou nadále omezeny.
 • Ve střediscích volného času se nově zvyšuje maximální počet osob, které se mohou účastnit konzultace nebo vzdělávání konané ve skupině tak, že může být nejvýše 200 osob ve vnitřních prostorech nebo 500 osob ve vnějších prostorech; již je možné využívat vnitřní prostory jako jsou šatny a sprchy, bylo zrušeno přísnější pravidlo pro nošení respirátorů (nově se zde uplatní obecné podmínky pro nošení ochrany dýchacích cest).

Díky těmto opatření nemusejí mít žáci, studenti a učitelé nasazené ochranné prostředky dýchacích cest během celého dne. Je to zajisté velká úleva. Jak zajistit, aby dýchali uvnitř školy čerstvý vzduch zbavený virů a nečistot?

Mnohokrát bylo řečeno, že je důležité pravidelně větrat okny. To pro zajištění čistého vnitřního vzduchu mnohdy nestačí nebo to bezpečnostní opatření ve třídách ani nedovolí a zároveň se tak do třídy valí horký vzduch, který velmi rychle ohřeje učebnu na nepříjemné teploty. Jak tedy zajistit dostatečnou a pravidelnou výměnu vzduchu při dodržení bezpečnostních opatření a zároveň bez „navětrávání“ dalších nečistot z okolního venkovního prostředí a během teplých dnů navíc „navětrávání“ tepla?

Nabízí se nucené větrání rekuperací s chlazením. Tato technologie funguje na způsobu výměny vnitřního vzduchu za čistý venkovní. Dochází tak k odsávání vnitřního znečištěného vzduchu, který je nahrazován přefiltrovaným venkovním vzduchem. Díky této výměně zároveň pozitivně napomáhá situaci s viry, protože jejich koncentraci uvnitř ředí čerstvým vzduchem a špinavý je vysáván ven. Jde o velmi efektivní a ekologický systém, který pohodlně vyměňuje znečištěný vnitřní vzduch plný virů, prachu a dalších škodlivin a přivádí do místností přefiltrovaný čerstvý vzduch a dle potřeby jej ochlazuje. Díky tomu udržuje dobře izolované prostory vyvětrané, zdravé a s optimální teplotou i v letních měsících.

Rekuperační jednotky jsou zařízení, která navíc jednoznačně šetří energii i přírodu, a proto jejich využití podporuje i legislativa a jejich použití bude muset dříve nebo později řešit každá škola. Pokud máte zájem o více informací a rádi byste pořídili rekuperaci i pro Vaší školu, obraťte se na náš spolek.

Zdarma poskytujeme nezávazné poradenství ohledně celé problematiky, technologií a dotačních možností. Kontaktujte nás na emailové adrese nebo přes formulář na našich stránkách.